Schrijf je nu in

Big Data voor Data Warehouse & Business Intelligence professionals

Opleiding


Deelnemer

DhrMevr

Factuurgegevens.

Ik verplicht mij hierbij om de kosten van deelname te voldoen en ik verklaar op de hoogte te zijn van onderstaande aanmeldingsvoorwaarden van Data Leadership Education Services.

Algemene voorwaarden

Aanmelding

Inschrijving voor de cursussen en trainingen (contactonderwijs) is mogelijk via het aanmeldingsformulier of telefonisch. Inschrijving vindt plaats in volgorde van binnenkomst. Na ontvangst van uw aanmelding zenden wij u een bevestiging en een factuur. Deelnemer heeft vervolgens 14 dagen bedenktijd om de cursus of training kosteloos te ontbinden.

Twee weken voor aanvang van de cursus/training ontvangt u de  cursisteninformatie met routebeschrijving. Deelname aan een cursus is niet gegarandeerd als de betaling niet tijdig door ons is ontvangen. Inbegrepen bij de deelname prijs zijn: het complete lesmateriaal, koffie/thee en lunch.

Annulering door DLES

Data Leadership Education Services B.V. (DLES) behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende deelname, ziekte, overmacht of anderszins een cursus/leergang/training of delen daaruit te annuleren of te verplaatsen. DLES bepaalt uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de cursus of deze wordt geannuleerd. Wordt een cursus geannuleerd dan wordt u op de hoogte gesteld van de nieuwe startdatum. Deelnemer heeft het recht om kosteloos naar de eerstvolgende cursus te worden doorgeschoven of recht op terugbetaling van het cursusgeld.

Annulering door deelnemer/opdrachtgever bij de open inschrijving

Bij annulering door de deelnemer geldt de volgende annuleringsregeling:
Annulering vindt plaats middels een aangetekend schrijven;  bij annulering na de 14 dagen bedenktijd en meer dan één maand voor aanvang van het contactonderwijs/de cursus geen kosten; bij annulering na de 14 dagen bedenktijd en korter dan één maand voor aanvang van de training 50% van de overeengekomen prijs; bij annulering na de 14 dagen bedenktijd en minder dan twee weken voor aanvang van de training is men de volledige, overeengekomen prijs verschuldigd. Bij verhindering kan echter altijd een collega als plaatsvervanger deelnemen.

Betaling

Betaling vindt plaats door, binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur, het verschuldigde bedrag op de door DLES aangegeven bankrekening over te maken.

Restitutie van betaling

Retour storting vindt plaats door, binnen 14 dagen na dagtekening van de creditfactuur, het te crediteren bedrag op de tegenrekening van de opdrachtgever over te maken.

Vragen

Voor telefonische inlichtingen/vragen van administratieve aard en vragen over de inhoud van trainingen, opleidingen en of diensten kunt u contact opnemen met onze backoffice.
Schriftelijke vragen, per post/mail, van administratieve aard en vragen over de inhoud van de educatieve dienst worden binnen een termijn van 10 werkdagen beantwoord, gerekend vanaf de datum van ontvangst. Mail via training@dles.nl.
Schriftelijke vragen, per post/mail, die een voorzienbaar langere verwerkingstijd vragen, worden per omgaande beantwoord met een bericht van ontvangst, toelichting en indicatie in tijdsduur van behandeling of afhandeling.

Klachten

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen twee maanden, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de consument zijn of haar rechten te zake verliest.
Klachten worden vertrouwelijk, met uiterste zorg en binnen 4 werkweken na ontvangst behandeld.
DLES streeft er naar klachten in onderling overleg, binnen de gestelde termijnen, op te lossen.
Indien partijen onderling niet tot een oplossing kunnen komen ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling. Alle geschillen welke tussen leverancier en cliënt ontstaan verband houdende met de overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten die van de desbetreffende overeenkomst het gevolg zijn, worden beslecht door middel van arbitrage overeenkomstig het Arbitragereglement van de Stichting Geschillenoplossing Automatisering, statutair gevestigd te Den Haag. Deze bepaling doet niets af aan het recht van elk der partijen een voorziening in (arbitraal) kort geding te vragen, onverminderd het recht van elk der partijen tot het treffen van conservatoire rechtsmaatregelen. De arbitrage vindt plaats te Haarlem.

Vertrouwlijkheid

Door cursisten, opdrachtgevers verstrekte informatie wordt door DLES of onder haar naam handelende bedrijfsonderdelen, personeel en/of voor haar werkzame personen vertrouwelijk behandeld. DLES conformeert zich aan de geldende privacywetgeving.

Certificaat

Deelnemers die alle dagdelen van een cursus hebben bijgewoond ontvangen een “Certificaat van deelname”. Registratie van de aanwezigheid vindt bij elk dagdeel plaats.

Btw

Alle genoemde prijzen voor cursussen, trainingen en leergangen van DLES zijn exclusief BTW.

Contact

Voor meer informatie kunt u telefonisch of via info@dles.nl contact opnemen.